Vedtægter

Vedtægter for DcH-Lemvig

 

§ 1

Foreningens navn er Lemvigs civile Hundeførerforening.

Dens hjemsted er Lemvig.

Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at opnå disse mål skal foreningen:

 1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
 2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
 3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
 4. Arbejde med både konkurrence- og bredde træning, samt grundlæggende opdragelse af familiehunden. Herunder fremmer børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
 5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
 6. Afholde lokale konkurrencer og/ eller prøver.
 7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
 8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3

Enhver der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig, i en, i den offentlige mening, vanærende handling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og pågældende kreds. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemsskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til de øvrige lokalforeninger også.

Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt trænings gebyr. Medlemssystemet opkræver automatisk kontingent hos medlemmerne. Ønsker man ikke medlemskab, skal man selv melde sig ud.

§ 4

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr.

Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.

Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5

Generalforsamlingen skal afholdes hvert år senest den 31. januar.

Generalforsamlingen behandler følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af forenings formand.
 3. Regnskabs aflæggelse af foreningens kasserer.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand. (Ulige år)
 6. Valg af kasserer. (Lige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisorer.
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
 11. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsesformand senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring, kræves mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal som information indsendes til Kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingent restance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes seneste den 31. januar.

Indkaldelse til generalforsamling, sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller medlemsbladet. Indkaldelse skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling, afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom, og samtidig til formanden, indsender en skriftlig redegørelse, over de sager der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter at begæringen derom er modtaget.

§ 9

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer,

Tegningsret for foreningen har formand og kasserer.

Formanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen, af den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges i ulige år, kasseren vælges i lige år. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem i ulige år, og to bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

§ 10

Foreningens regnskabsår er fra den 1-1-til den 31-12 Regnskabet føres i en let overskuelig form, og skal forelægge i revideret stand. Senest 2. uge i januar og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 11

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt.

Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundeføreren selv på DcH´s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af Dch, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Lemvig kommune og deponeres i en 10 årig periode i Familie- og Kultursekretariatet Lemvig Kommune.

Midlerne kan hæves inden for denne 10 årige periode, hvis en ny forening starter, dog først når den er godkendt som medlem af DcH. Har ingen gjort krav på midlerne inden for denne 10 årige periode, overgår de til Familie- og Kultursekretariatet Lemvig Kommune.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

 

Vedtager 1. generalforsamling ophør/ udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling, nr.2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Samt deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU medlem, selvskrevet med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er)

Vedtager 1. generalforsamling ophør/ udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling, nr.2 samt evt. bilag.

Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret.

Samt deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU medlem, selvskrevet med taleret

I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er)

 

Afløser vedtægter af 2016

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 10/8-2021

 

 

Nye tilmeldinger

Bliv medlem af DcH Lemvig.

Det SKAL være den person, der skal gå med hunden, der tilmelder sig.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen, hvis I har brug for yderligere information om Dch Lemvig.